Technické služby města Pelhřimova


Zřizovací listina Technických služeb

Zřizovatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov, okres Pelhřimov
Název a druh subjektu: Technické služby města Pelhřimova, Příspěvková organizace (dále jen "TSmP")
Sídlo TSmP Pelhřimov, ul. Myslotínská čp. 1740
IČ TSmP: 49056689
ID datové schránky : aamk95m
Telefon: 565 323 138 E-mail: info@tspe.cz

Jsme členy projektu:

Veřejně prospěšné práce.

Hlavní účel:

Na základě příslušných smluv s městem Pelhřimovem užívání a hospodaření s majetkem města či třetích osob vč. práva pronajímat majetek s tím, že výtěžek z pronájmu je součástí rozpočtu organizace
Silniční motorová doprava nákladní
Provozování pohřebišť
Nakládání s odpady
Nakládání s nebezpečnými odpady
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení, včetně veřejného osvětlení
Zednictvá
Zemní práce stroji
Správa a údržba pozemních komunikací včetně prohlídek, oprav a stavební údržby
Pořizování správa a údržba dopravního značení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pořizování správa a údržba zeleně, především na veřejných prostranstvích
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej zboží kromě zboží vyžadujícího zvláštní povolení
Zajišťování provozu tržnici města Pelhřimova
Zajišťování provozu parkovištích města Pelhřimova
Provozování veřejných WC města Pelhřimova
Plakátovací a reklamní služby
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
Správa bytového a nebytového fondu
Opravy silničních vozidel
Pořizování, správa a údržba veřejně prospěšných zařízení
Zajišťování veřejné služby

Poskytování informací podle zák.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
1. Název
Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace (dále jen „TSmP“)
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatelem Technických služeb města Pelhřimova, příspěvková organizace je Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00248801. Svou činnost provozují na základě Městem Pelhřimov vydané zřizovací listiny. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění činností, které jsou vyjmenovány ve Zřizovací listině Technických služeb města Pelhřimova, příspěvková organizace.

Organizační struktura

3. Organizační struktura
Statutární orgán – ředitel TSmP,
Úseky TSmP:
  • Provozní úsek
    • Středisko údržby města
    • Středisko odpadového hospodářství
    • Úsek investic a staveb
    • Sportovní areál (Plavecký bazén, Zimní stadion, Sportovní hala, Venkovní hřiště, tenis a volejbal)
  • Ekonomický úsek
4. Bankovní spojení
Komerční banka, a.s., účet: 23938261/0100, IBAN: CZ7301000000000023938261
5. IČ
49056689
6. DIČ
CZ49056689
7. Žádosti o informace
Způsob a místo podání žádosti o informace:
- Písemně – Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace, podatelna, Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
- Elektronicky – e-mailem na adresu info@tspe.cz
8. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 SB.
- Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně části žádosti se podává písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí na podatelnu Technických služeb města Pelhřimova, příspěvková organizace, Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov. O odvolání rozhoduje statutární zástupce organizace. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
- Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „stížnost“) se podává písemně na podatelnu Města Pelhřimova, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán - Rada města Pelhřimova.
9. Formulář žádosti o informace
Povinný formulář žádosti o informace není stanoven, žádost o informace však musí obsahovat náležitosti dané zákonem č. 106/1999 Sb.
10. Úhrada za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Pořízení kopií: 2 strany – zdarma, 3. a každá další strana 1,50 Kč
Opatření technických nosičů dat: 1 ks CD 10,- Kč, 1 ks DVD 12,- Kč
Náklady na odeslání informací žadateli: balné 50,- Kč, náklady na poštovní přepravu dle platných sazeb
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: každá započatá hodina práce 220,- Kč
11. Výroční zpráva za rok 2018
12. Předpisy
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

Nařízení EP a rady (EU) č.2016/679

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Etický kodex zaměstananců TSmP

Rozpočet organizace

Rozpočet organizace na rok 2018

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu organizace na roky 2020-2021